Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Положення про ЦНАП


                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

 

       Розпорядження голови районної

       державної адміністрації

 

       07.02.2018 № 31- од

                                                                                        

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

 Чортківської районної державної адміністрації

(нова редакція)

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) є структурним підрозділом районної державної адміністрації і утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.

3. Центр безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації.

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Центр на основі узгоджених рішень може забезпечувати також надання адміністративних послуг облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

6. У Центрі за рішенням голови районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням  адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів  господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло, газо-, електропостачання тощо).

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

 

                                                            

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється районною державною адміністрацією на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

8. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням голови районної державної адміністрації у Центрі можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема, можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у Центрі звертається до адміністратора – посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

 11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

 12. Основними завданнями адміністратора є:

 1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

             4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

 7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

 8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 13. Адміністратор має право:

 1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 

 2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 5) порушувати клопотання перед директором Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

 14. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією.

15. Директор Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Центр;

 2) розробляє посадові інструкції адміністраторів та державного адміністратора Центру та розподіляє обов’язки між ними;

3) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

4) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Центр завдань та затверджених планів роботи;

5) представляє інтереси Центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної місцевої держадміністрації;

6) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

 Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

 

 

7) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

8) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Центру (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

9) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

10) може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;

11) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції структурного підрозділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

12) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень структурного підрозділу;

14) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Центру;

          15) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

16) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

17) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

18) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

19) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

20) може здійснювати функції адміністратора;

21) здійснює повноваження керівника державної служби в Центрі, визначені статею 17 Закону України "Про державну службу", з урахуванням вимог частини 2 статті 13 Закону України "Про адміністративні послуги";

22) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та Положенням про Центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

Складовою частиною Центру є сектор підтримки підприємництва. Основними завданнями сектору є:

1) забезпечення реалізації державної політики з питань розвитку підприємництва;

2) розробка проектів районних програм розвитку малого і середнього підприємництва;

3) сприяння формуванню інфраструктури малого і середнього підприємництва;

4) створення умов для координації співпраці місцевих суб’єктів підприємницької діяльності  з навколобізнесовим середовищем та державними органами;

5) сприяння зростанню конкурентоспроможності представників малого та середнього бізнесу району на відповідних ринках;

6) використання та інтеграція місцевих соціально-економічних засобів розвитку підприємництва;

7) формування та координація системи консультативної та інформаційної підтримки підприємництва;

8) інформування громадськості щодо нових інструментів розвитку підприємництва;

9) сприяння залученню міжнародної технічної допомоги, коштів міжнародних фінансових організацій, спрямованих на підтримку та розвиток підприємництва.

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі функції:

1) розглядає в межах функціональних повноважень та в установленому законодавством порядку звернення громадян та суб’єктів господарювання;

2) забезпечує, в межах функціональних повноважень, доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Центр;

3) здійснює моніторинг бізнес-середовища району, виявлення факторів, які стримують розвиток малого і середнього підприємництва та організовує заходи спрямовані на подолання негативних явищ;

4) забезпечує налагодження комунікації та співробітництва між органами влади, суб’єктами підприємництва, громадськими формуваннями підприємців, організаціями, установами, експертами (в.т.ч. міжнародними, діяльність яких спрямована на розвиток та підтримку малого і середнього підприємництва) з питань, що належать до компетенції сектору;

5) здійснює моніторинг та впровадження інноваційних методів сприяння розвитку підприємництва;

6) здійснює інформування, супровід на території району програм, грантів, проектів, у тому числі міжнародних, тощо, спрямованих на підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва;

7) надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації у межах функціональних обов’язків;

8) аналізує стан правового регулювання у сфері підприємництва, готує пропозиції, спрямовані на його удосконалення;

9) вживає в межах своїх повноважень заходи щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності;

10) приймає участь в конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах, тощо, з питань підтримки підприємництва;

11) забезпечує в межах своїх повноважень надання інформаційних, правових консультацій з питань розвитку підприємництва;

 

 

12) надає консультації, або організовує надання фахових консультацій із залученням зовнішніх консультантів, особам які планують розпочати бізнес і підприємцям, які  вже здійснюють діяльність;

13) налагоджує тісну співпрацю з органами виконавчої влади, територіальними підрозділами центральних органів влади та органами місцевого самоврядування, інституціями бізнес-середовища, банківськими та фінансово-кредитними установами, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, закладами професійно-технічної освіти, та іншими з питань розвитку та підтримки бізнесу;

14) забезпечує створення відповідного інформаційного потенціалу для інкубування нових компаній та обслуговування і задоволення потреб уже існуючих підприємств;

15) здійснює промоцію ідеї підприємництва серед громад району;

16) забезпечує створення сприятливих умов для розробки, реалізації бізнес-проектів, розвитку стартапів;

17) проводить моніторинг потреб у проведенні навчань для представників потенційних та діючих суб’єктів господарювання;

18) забезпечує організацію проведення навчань, тренінгів, круглих столів, зустрічей, обговорень, майстер-класів, нетворкінгів тощо, спрямованих на розширення знань, умінь та навичок, встановлення ділових контактів спрямованих на ведення підприємницької діяльності;

19) організовує консультативну допомогу, навчання щодо участі в проектах, грантах, конкурсах, у тому числі міжнародних для суб’єктів господарювання спрямованих на підвищення конкурентоспроможності бізнесу та залучення додаткових фінансових ресурсів;

20) надає консультаційну допомогу щодо необхідного спектру документів для отримання дозволів, ліцензій та інших адміністративних послуг при започаткуванні чи розширенні бізнесу;

21) узагальнює та розповсюджує інформацію отриману від структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших органів влади про можливості інвестування, налагодження співпраці, з метою ведення господарської діяльності на території району;

22) здійснює супровід інвестиційних проектів малого та середнього підприємництва та надає інформацію про наявні інвестиційні майданчики;

17. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр і становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

При цьому прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20- ї години.

18. Фінансування та матеріально – технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

 

 

                                                     

19. Центр є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

20. Граничну чисельність, штатний розпис, фонд оплати праці працівників та кошторис Центру визначає та затверджує голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

21. Центр надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

22. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед працівників Центру (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску).

23. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

24. В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Центру передаються одній або кільком неприбутковим установам відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                         Л.З.МЕЛЬНИК         

 

 

Директор Центру надання адміністративних

послуг - адміністратор

районної державної адміністрації                                        І.Я.ШЕВЧУК

 

В.М.Коцюк

О.Р.Савчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___ ___________ 2018 року                        м. Чортків                           № _____ - од

 

Про затвердження Положення

про  Центр  надання

адміністративних послуг

Чортківської районної державної

адміністрації в новій редакції

 

          Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ст.11 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", ст.17 Закону України "Про державну службу", постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №565 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», на виконання розпорядження голови розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 січня 2018 року № 20-од "Про виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби" від 09 листопада 2017 року № 2190-VІІІ":

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 жовтня 2017 року № 322 - од «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації          І.Я.ЗАБОЛОТНИЙ

 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема