Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Районна програма впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Шумського району


Додаток

до рішення районної ради

від 26 вересня 2017 року № 235

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах

Шумського району на 2017-2020 роки

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.05.2017 №329-од «Про проект обласної програми впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Тернопільської області на 2017-2020» роки»

3.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

4.

Співрозробник програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради,

7.

Термін реалізації програми

2017-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

_

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

Фінансування не потребує

1)

коштів районного бюджету

_

2)

кошти бюджетів об’єднаних громад

_

3)

кошти інших джерел

_

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою освіти завдання виховати громадянина-патріота нової формації-ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси.

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення полягають у переорієнтації учнівської молоді, педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Серед сучасних гуманістичних тенденцій функціонування системи освіти можна виділити головну - орієнтацію на духовний розвиток особистості людини, ствердження первинності духовних і моральних цінностей.

Ініціативна група “Першого грудня” - об’єднання моральних і духовних авторитетів нації 8 грудня 2012 року представила Українську Хартію вільної людини - систему цінностей, які пропонуються авторами для ідентифікації сучасного українця в сучасному світі.

Автори Хартії пропонують 10 орієнтирів (цінностей) - напрямів праці та три принципи, за якими слід працювати кожному українцеві, щоб жити як “вільна людина у вільній країні”.

Основні тези Хартії: окреслено 10 духовних і моральних цінностей, які, на думку авторів, є визначальними для українського громадянина в сучасних умовах розвитку; названо три фундаментальні принципи (засади) застосування морально-етичних цінностей у власному житті.

Алгоритм системного застосування Хартії спирається на проведення 10 виховних заходів у розрізі кожної з цінностей щороку протягом 10 років навчання в школі.

Назріла потреба розширити масштаби вивчення та застосування Української Хартії вільної людини для розробки методології викладання світоглядної системи цінностей майбутнього українця і мережі фахівців, які її будуть застосовувати на практиці. Ця система значно підсилить ефективність впровадження Концепції Нової української школи, де пріоритетним напрямком є формування ціннісних ставлень і суджень, які служать базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством.

3. Визначення мети програми

Метою програми є створення методології застосування в навчальних закладах Шумського району системи духовних та моральних цінностей, закладених в Українській Хартії вільної людини, для формування майбутньої особистості (далі - система цінностей Української Хартії) та об’єднання в мережу фахівців, які будуть впроваджувати цю систему цінностей.

Мета програми відповідає пріоритетам розвитку району та Стратегії розвитку Тернопільської області на період до 2020 року.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання програми

Розв’язання проблеми можливе шляхом реалізації районної програми впровадження Української Хартії вільної людини як системи духовних та моральних цінностей в навчальних закладах Шумського району на 2017-2020 роки.

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 380/2015, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, запропонована програма та розв’язання її проблем будуть упроваджені шляхом реалізації комплексу заходів відповідно до ресурсного забезпечення, підсилення духовно-моральної і громадянсько-патріотичної складових виховання дітей та молоді області при залученні педагогічних працівників, батьків.

Зазначена програма реалізовуватиметься протягом 2017-2020 років.

Програма не поділяється на етапи, оскільки заходи програми взаємодоповнюючі і не мають складної функціональної залежності один від одного.

5. Перелік завдань та результативні показники

Основними завданнями програми є:

1)                проведення просвітницьких заходів популяризації Української Хартії вільної людини в громадах краю та через засоби масової інформації, зокрема 8 заходів (засідань круглих столів, диспутів, тренінгів тощо) із залученням 200 учасників та 4 заходи (засідань круглих столів, диспутів, тренінгів тощо) із залученням 100 учасників;

2)                визначення освітніх закладів району для апробації в навчальний процес застосування системи цінностей Української Хартії: апробація системи духовних і моральних цінностей Української Хартії вільної людини в 3-ох загальноосвітніх навчальних закладах ;

3)                популяризація системи цінностей Української Хартії у закладах освіти району;

4)    проведення інтелектуальних випробувань щодо розкриття духовних і моральних цінностей у розвитку особистості на прикладах видатних українців чи знакових явищ у нашій історії;

5)      участь у проведенні щорічної обласної олімпіади “Особистість: духовні та моральні цінності”;

6)       організація діяльності клубів друзів Хартії у громадах району;

7)       створення місцевих осередків вчителів, які застосовують систему формування духовних та моральних цінностей, закладених в Українській Хартії на Тернопільщині: формування 2 осередків викладання Хартії у загальноосвітніх навчальних закладах;

8)          проведення моніторингу з метою оцінювання ефективності впровадження заходів програми за 2017-2020 роки та коригування застосованих методик: створення алгоритму моніторингу та показників оцінки ефективності організації та проведення навчально-виховних заходів.

 

Виконання програми дасть змогу:

1)        усвідомити учнями через призму Української Хартії вільної людини первинність моралі та людської гідності при користуванні сучасними знаннями і законами;

2)         створити методологію системного формування духовно-моральних знань для реалізації молодої людини як успішної особистості в сучасному світі, спираючись на Українську Хартію вільної людини;

3)   розвивати такі риси характеру як оптимізм, енергійність, соціальний інтелект, вдячність, витримка, самоконтроль і допитливість тощо - на основі духовних цінностей, сучасне розуміння яких закладено в Хартії;

4)       змінити пріоритетність в частини майбутніх громадян, а саме: утвердження переваги духовності, гідності, поваги до співгромадян та власної відповідальності за спільні дії на противагу споживацькому ставленню до оточуючого світу;

5)       відновити у громадян району через освітні заклади правову та духовну культуру відповідальної особистості.

 


6. Напрями діяльності та заходи програми

 

з/

п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк

вико­

нання

заходу

Виконавці та співвиконавці

Очікуваний

Результат

1.

Науково- просвітницька діяльність

реалізації програми

1.Проведення науково-практичних конференцій про роль духовних і моральних цінностей у розвитку суспільства в контексті Хартії

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради.

Утвердження в українця-громадянина

духовних і моральних цінностей у

контексті основних засад Української Хартії вільної людини;

наукове обґрунтування важливості

формування духовних і моральних

цінностей;

дослідження духовних здобутків відомих постатей області та району.

 

 

2.Проведення просвітницьких заходів у загальноосвітніх навчальних закладах району з метою популяризації Української Хартії вільної людини із залученням запрошених моральних авторитетів нації, письменників, громадських діячів

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради.

Утвердження в суспільстві духовних і моральних цінностей у контексті основних засад Української Хартії вільної людини як основи ідентичності. Результативні показники: реалізація 5 просвітницьких заходів (круглих столів, диспутів, тренінгів, тощо) із залученням 90 учасників.

2.

Дидактично-методичне забезпечення реалізації

програми

1. Здійснення апробації різних форм навчально-виховних заходів вивчення застосування Української Хартії вільної людини у загальноосвітніх закладах району

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради.

Реалізація в навчальних закладах району системи цінностей Української Хартії вільної людини.

 

 

2. Вивчення методик Української Хартії вільної людини у Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти через відеозапис та опис конспекту, демонстрації навчального заходу

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради.

Імплементація духовних і моральних цінностей у національно-патріотичне виховання молоді;

удосконалення методології викладання навчальних програм

 

 

 

3.Участь в розробці і написанні методології застосування в навчальних закладах району системи духовних та моральних цінностей, закладених в Українській Хартії вільної людини, для формування майбутньої особистості

 

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради.

Отримання школою фахового інструменту - системи виховання серед дітей та молоді переваги духовності, гідності, поваги до співгромадян та власної відповідальності за спільні дії на противагу

споживацькому ставленню до навколишнього світу

 

 

 

4.Створення осередків у загальноосвітніх навчальних закладах району популяризації Української Хартії вільної людини на Тернопільщині

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради.

Підвищення ефективності вивчення системи духовних і моральних цінностей.

 

 

5.Щорічне поновлення конспектів, відеозаписів та розміщення в соціальних мережах навчально- виховних заходів застосування Української Хартії вільної людини

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради.

Результативні показники: запис 5 конспектів, відеозаписів навчально- виховних заходів щороку.

 

 

6. Проведення моніторингу оцінки ефективності навчально- виховних заходів з популяризації Української Хартії вільної людини у навчальних закладах

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради.

Результативні показники:

Створення алгоритму моніторингу та

показників оцінки ефективності

навчально- виховних заходів;

щорічне проведення моніторингу та

написання письмового звіту.

3.

Інтерактивний інструмента­рій вивчення змісту Хартії

Створення та супровід системи комунікацій (сайту, фейсбук сторінки; громадян, зорієнтованих на Українську Хартію вільної людини як основу власних цінностей

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради.

Використання інтерактивного інструментарію для практичного використання змісту Хартії Результативні показники: діючий сайт і фейсбук сторінка.

4.

Популяризація цінностей Хартії через співпрацю та волонтерство

1.Використання цінностей Української Хартії вільної людини в організації учнівського та родинного волонтерства на учнівського самоврядування

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради.

Результативні показники: проведення 3 волонтерських заходів щороку.

 

 

2.Організація

переїзних експозицій, відкритих уроків атракції Хартії з метою популяризації цінностей Української Хартії вільної людини в школі

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради, громадські організації (за згодою)

Використання візуалізації та духовного спадку Церкви для вивчення цінностей.

 

 

4.Популяризація цінностей Української Хартії вільної людини через громадські організації “Пласт”, СУМ, Молодіжних об’єднань “Обнова”, “Авангард”, Українська Молодь Христові, інші

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради, громадські організації (за згодою)

Утвердження серед молоді як основи ідентичності духовних і моральних цінностей у контексті основних засад Української Хартії вільної людини Результативні показники: проведення заходів разом з молодіжними громадськими організаціями.

5.

Практичне

впровадження

системи цінностей Української

Хартії

1 .Використання педагогічними працівниками у навчально-виховному процесі напрацювань 2013-2015 років — зразків навчально-виховних заходів з популяризації Української Хартії вільної людини

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради, громадські організації (за згодою)

Виховання духовно зрілої особистості Результативні показники:

використання 10 портфоліо та зразків конспектів уроків 2013-2015 років.

 

 

2.Проведення інтелектуальних випробувань щодо цінностей Української Хартії вільної людини для учнівської молоді та педагогічних працівників

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради, громадські організації (за згодою)

Підвищення ефективності і привабливості вивчення системи духовних і моральних цінностей Результативні показники: реалізація 2-й заходів із визначенням переможців.

 

 

3. Проведення навчально- виховних заходів у театрах, музеях,  з популяризації Української Хартії вільної людини

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради, громадські організації (за згодою)

Підвищення ефективності і привабливості вивчення системи духовних і моральних цінностей виховних заходів.

 

 

4.Створення та популяризація художніх експозицій “Ікони Богородиці як намолені обереги громад Тернопілля”та “Чудотворні ікони Тернопілля” на тему “Богородиця боронить тернопільські громади та громади України”

2017­

2020

роки

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, відділ освіти, молоді та спорту Шумської міської ради, громадські організації (за згодою)

Забезпечення розвитку духовності і Християнської культури;

Використання духовного спадку

Церкви.

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації інформує про хід і результати виконання заходів програми та надає пропозиції з удосконалення її реалізації голові районної державної адміністрації щороку до 5 січня впродовж терміну дії програми.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                  Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

М.А.Кравчук

І.М.Панчук

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг