Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Комплексна програма «Здоров’я населення Шумщини 2017-2021»


 

Додаток

до рішення районної ради

від 16 листопада 2017 року № 256

 

 

 

 

Комплексна програма

«Здоров’я населення Шумщини 2017-202

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Шумська центральна районна лікарня

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я”, постанова Верховної Ради України від 21 квітня 2016 року № 1338-VIII Про Рекомендації парламентських слухань на тему: „Про реформу охорони здоров’я в Україні”, Концепція Загальнодержавної програми „Здоров’я 2020: український вимір”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. №  1164-р, протокол засідання робочої групи з вивчення питання реформування закладів охорони здоров’я Тернопільської області від 04.10.2016 року, розпорядження голови обласної       державної адміністрації від 19 травня 2017 року №287-од «Про проект комплексної програми «Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021».

3.

Розробник програми

Шумська центральна районна лікарня

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Шумська центральна районна лікарня

6.

Учасники програми

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги.

7.

Термін реалізації програми

2017-2021 роки

1)

Етапи виконання програм

(для довгострокових програм)

І – 2017-2019 роки

ІІ – 2020-2021 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм)

обласний бюджет, районний та міський бюджети, інші джерела

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

в тому числі:

 12771,96 тис. гривень

1)

кошти обласного бюджету

8313,9  тис. гривень

2)

районний, міський бюджети

3770,86  тис. гривень

3)

кошти небюджетних джерел

687,2  тис. гривень

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

 

Необхідність прийняття Комплексної програми зумовлена незадовільною медико-демографічною ситуацією в районі, що характеризується низьким рівнем народжуваності (13,1 у 2011 році, 10,2 у 2015 році) та порівняно високою смертністю (16,4 у 2011 році, 15,8 у 2015 році), в т.ч. у працездатному віці, від`ємним показником природного приросту  (-3,3 у 2011 році, -5,6 у 2015 році) і демографічним старінням, зростанням загального тягаря хвороб (відмічається ріст показника поширеності новоутворень – з 3753,3 у 2011 році до 4046,1 у 2015 році на 100 тис.нас., ендокринних захворювань – з 7354,1 у 2011 році до 8062,0 у 2015 році на 100 тис. нас., вроджених аномалій розвитку – з 264,0 у 2011 році до 497,0 у 2015 році на 100 тис.нас., хвороб системи кровообігу – з 78686,4 у 2011 році до 85809,1 у 2015 році на 100 тис.нас., хвороб органів травлення – з 1975,1 у 2011 році до 2340,2 у 2015 році на 100 тис. нас.), а також потребою оптимізації системи охорони здоров'я, недостатньо адаптованої до функціонування в ринкових умовах.

Комплексна   програма        “Здоров’я       населення      Шумщини 2017- 2021” спрямована            на     реалізацію     пріоритетів     у сфері     охорони здоров'я щодо профілактики інфекційних і хронічних неінфекційних захворювань, мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб, оптимізації організації і фінансування медичної галузі, в т.ч. її інформатизації, зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально - економічному та медико-демографічному плані хронічними  неінфекційними захворюваннями.

Реалізація       Програми       дозволить створити реальні передумови для покращення медико-демографічної ситуації в районі, попередження смертності у всіх вікових групах, передусім в дитячому і працездатному віці, забезпечення задоволення потреб населення в доступній, якісній та ефективній медичній допомозі та реабілітації.

Затвердження Комплексної програми “Здоров’я населення Шумщини 2017-2021” дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем у сфері охорони громадського здоров'я з використанням сучасних інформаційних систем та залученням до реалізації програмних заходів органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій і самого населення, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність.

Видатки місцевих бюджетів на охорону здоров’я враховано у складі видатків Міністерства охорони здоров’я України за бюджетною програмою за КПКВК 2311410Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, порядок та умови надання якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 № 11 „Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”.

            Медична субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється Міністерством охорони здоров’я України, затверджується Кабінетом Міністрів України та враховує, зокрема, такі параметри:

            1) кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

            2) фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров’я;

            3) коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання медичної допомоги.

Кошти медичної субвенції не дозволяють забезпечити потребу на утримання медичних закладів, адже передбачені доведеними показниками бюджету видатки галузі „Охорона здоров’я” на заробітну плату в загальній структурі витрат складають 69%, на споживання енергоносіїв та комунальних послуг становлять 6,9 % в загальній структурі видатків, на придбання продуктів харчування 2,1%, на придбання медикаментів 15%.

Незабезпеченість коштами галузі „Охорона здоров’я” передбачених доведеними показниками на 2017 рік не дозволить покращити рівень надання  висококваліфікованої поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги населенню району та впровадження в медичну практику сучасних методів діагностики та лікування, тому є потреба у фінансуванні заходів даної програми  за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

3. Визначення мети програми

 

Метою Комплексної програми “Здоров’я населення Шумщини 2017-2021” є збереження та зміцнення здоров'я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров'я.

Вона   здійснюється шляхом           профілактики інфекційних   і хронічних неінфекційних захворювань та мінімізації впливу факторів ризику розвитку хвороб на основі міжсекторального підходу, створення сприятливого для здоров’я середовища, формування відповідального ставлення громадян до свого здоров’я та мотивації населення до здорового способу життя, а також оптимізації організації, інформатизації і фінансування медичної галузі зі створенням дієвої системи охорони громадського здоров’я, спроможної забезпечити задоволення медичних потреб населення на рівні чинних стандартів, у т.ч. за найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному плані класами і нозологічними формами хвороб.

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

 

У напрямку зміцнення репродуктивного здоров’я:

- покращення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію, та забезпечення соціально-економічного розвитку країни через створення умов безпечного материнства, удосконалення системи планування сім’ї, формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді, впровадження нових перинатальних технологій, зниження перинатальної смертності, зниження рівнів захворюваності та смертності від раку шийки матки і молочної залози.

У напрямку зміцнення здоров’я дитячого населення:

- покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у дітей, хворих на кардіоревматологічні хвороби, дитячий церебральний параліч, цукровий і нецукровий            діабет, синдром Шерешевського-Тернера, адрено-генітальний синдром, патологію сечовидільної системи, та інших, які потребують спеціального лікування шляхом централізованої закупівлі медикаментів, ендопротезів для слухопротезування, та медикаментозна допомога дітям після трансплантації органів. Покращення якості життя хворих дітей, попередження їх інвалідизації та передчасної смертності.

У напрямку боротьби із захворюванням на туберкульоз:

- стабілізація епідеміологічної ситуації, поліпшення спеціалізованої комплексної профілактики та лікування туберкульозу, запобігання розвитку хіміорезистентного  туберкульозу, удосконалення лабораторної діагностики туберкульозної інфекції.

У напрямку профілактики вірусних гепатитів, лікування, догляду та підтримки хворих на вірусні гепатити В і С:

- стабілізація в районі епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності, інвалідизації та смертності від вірусних гепатитів шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до профілактичних заходів, послуг з лікування та медикаментозного забезпечення.

У напрямку профілактики та лікування ендокринологічних хвороб:

- покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на Аддісонову хворобу, нецукровий діабет шляхом замісної медикаментозної терапії, біологічний моніторинг патології щитовидної залози та забезпечення вагітних йодомарином.

У напрямку лікування хворих на хвороби крові і кровотворних органів, хронічні онкогематологічні злоякісні захворювання:

- покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих на хвороби крові шляхом медикаментозного їх забезпечення.

У напрямку профілактики імунодефіцитів та лікування хворих з імунодефіцитними порушеннями:

- покращення стану здоров’я і досягнення ремісії у хворих з імунодефіцитами. Сприяння діяльності кабінетів щеплень з метою розширення доступу населення до послуг, пов’язаних з імунопрофілактикою.

У напрямку забезпечення хворих програмним гемодіалізом:

- продовження життя і підтримання життєдіяльності хворих термінальними стадіями ниркової недостатності шляхом заміщення функції нирок гемодіалізом.

У напрямку покращення стану здоров’я та реабілітації хворих на хвороби вуха, горла, носа:

- відновлення соціальної реабілітації та якості життя хворих з порушеннями та втратою слуху, хронічними захворюваннями додаткових пазух носа та зменшення їх інвалідизації.

У напрямку забезпечення сучасних методів лікування хворих з травмами і ортопедичними захворюваннями:

- забезпечення доступності хворих з ушкодженнями та хворобами опорно-рухового апарату до сучасних методів лікування та реабілітації, попередження їх інвалідизації та покращення якості життя.

У напрямку медичної допомоги хворим після трансплантації органів:

 - покращення стану здоров’я та медикаментозна допомога хворим після трансплантації органів, попередження ускладнень, передчасної смертності та покращення якості їх життя.

У напрямку збереження стоматологічного здоров'я дитячого населення:

- запровадження сучасних профілактично-оздоровчих методик.

У напрямку паліативної допомоги:

- забезпечення доступності хворих з невиліковними хворобами до сучасних методів паліативної допомоги, покращення якості їх життя.

Термін дії програми – 2017-2021 роки в два етапи: І-й етап                     2017-2019 роки, ІІ-й етап 2020-2021 роки.

Загальний обсяг фінансування програми становить                                            971616,09 тис. гривень. Фінансове забезпечення програми передбачено здійснити за рахунок коштів обласного бюджету, районого та міського бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

 

Ресурсне забезпечення

комплексної програми «Здоров’я населення Шумщини 2017-202

                                                                                                                тис. гривень

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

І етап

ІІ етап

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

1519,69

1755,45

3567,6

3930,26

1998,96

12771,96

обласний бюджет

824,19

898,29

2666,34

2913,64

1011,44

8313,9

районний та міський бюджети

586,2

733,86

764,96

865,32

820,52

3770,86

кошти небюджетних джерел

109,3

123,3

136,3

151,3

167,0

687,2

 

На І етапі планується забезпечити закупівлю сучасного обладнання для лікувально-профілактичних закладів району, проведення реконструкцій, капітальних ремонтів протитуберкульозних кабінетів контрольованого лікування та лабораторій району, на ІІ етапі – забезпечення хворих медикаментами та лікувальним харчуванням, розроблення та друк інформаційно-методичних матеріалів, санпросвітробота серед населення.

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Розроблення і прийняття Комплексної програми “Здоров’я населення Шумщини  2017-2021” спрямоване на розв’язання проблем охорони здоров’я населення району і зумовлене переходом до програмно-цільового методу фінансування медичних програм у сфері охорони здоров’я з урахуванням положень стратегії Всесвітньої організації охорони здоров’я “Здоров’я для всіх”, рекомендацій та ключових засад інших програмних і стратегічних документів, включаючи Талліннську хартію “Системи охорони здоров’я для здоров’я і добробуту”, Європейську політику в охороні здоров’я            “Здоров’я-2020”.

Виконання Комплексної програми дасть змогу:

– збільшити середню очікувану тривалість життя на 2,2 роки;

– стабілізувати та досягти тенденції до зниження смертності від хронічних неінфекційних захворювань на 8-10 %;

– стабілізувати та досягти тенденції до зниження передчасної смертності осіб працездатного віку на 10 %;

– знизити смертність немовлят на 5 %;

– знизити материнську смертність на 5 %;

– досягти охоплення базовою вакцинацією дитяче населення до 90-95 %;

– зменшити рівень смертності від вживання алкоголю на 20 %;

– стабілізувати та досягти тенденції до скорочення частоти абортів серед підлітків 15-17 років на 20 %;

– знизити на 10 % рівень первинного виходу на інвалідність населення працездатного віку шляхом запобігання ускладненням неінфекційних захворювань серед населення;

– знизити на 20 % рівень госпіталізації;

– максимально охопити паліативною допомогою населення;

– зменшити запущеність захворювань на рак на 5%; 
– підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень I-II стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5%; 
– довести відсоток проведення ОПО жіночого населення до 80%;

– забезпечити цитологічні лабораторії мікроскопами, барвниками, предметними  скельцями та відповідним посудом, кабінетів патології шийки матки сіткою комп’ютерів на  90%;

– забезпечити підвищення рівня інформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань; 
– зменшити частку онкологічних пацієнтів, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, нижче рівня 25%;
– удосконалити порядкок реєстрації хворих на рак; 

– покращити соціальну та трудову реабілітацію   онкологічних пацієнтів;

– забезпечити надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим; 
– підвищити кваліфікацію медичних працівників району.

 


6. Напрями діяльності та заходи комплексної програми «Здоров’я населення Шумщини 2017-202

 

з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико-нання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі по роках:

Очікуваний результат

І етап

ІІ етап

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивне здоров’я населення

1. Забезпечення акушерських відділень препаратами невідкладної допомоги (октаплекс, пабал, метилергобревін, окситоцин, простагландини, гекотон, волютенз, волютан, тетра-спан, геласпан, транексамова кислота,) для надання медичної допомоги при кровотечах

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня

обласний бюджет

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Щорічна потреба в препаратах для надання медичної допомоги при кровотечах складає близько 30 тис. грн., а саме:

- октаплекс - 13833 грн 1 фл.;

- метилергобревін - 50 грн. 1 амп. (100 амп.) сума 5 тис. грн.

- пабал – 1000 грн 1 амп. (30 амп.) сума 30 тис. грн.

- окситоцин – 2,5 грн. 1 амп. (3 000 амп.)

сума 7,5 тис. грн.

- транексамова кислота – 90 грн 1 амп. (20 амп.) сума 1,8 тис. грн.

- простагландини – 160 грн. 1 доза (5 доз)  сума 0,8 тис. грн.

- колоїдні препарати – 150 грн. 500 мл.

(20 флаконів) сума 3,0 тис. грн.

- кристалоїди – 20 грн. 400 мл (100 флаконів) сума 2,0 тис. грн.

Зниження показника перинатальної та материнської смертності

районний

та міський бюджети

-

2,5

2,5

2,5

2,5

інші джерела

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

2. Забезпечення закупівлі антирезусного імуноглобуліну для попередження гемолітичної хвороби новонароджених

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня

обласний бюджет

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

Щорічна потреба в закупівлі антирезусного імуноглобуліну для попередження гемолітичної хвороби новонароджених складає 10 доз. Вартість 1 дози           7,0 грн

Зниження показника перинатальної  смертності на 10%

районний

та міський бюджети

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

інші джерела

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

3. Забезпечення закупівлі препаратів для лікування важких форм анемії у вагітних

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Щорічна потреба в закупівлі препаратів для лікування важких форм анемії у вагітних складає:

- гіно-тардиферон – 1 упаковка 150 грн. • 2 = 0,3 тис. грн.

- фолієва кислота – 1 уп. 15 грн. • 2 = 0,03 тис. грн

Зниження показника перинатальної та материнської смертності на 10%

районний

та міський бюджети

-

0,36

0,36

0,72

0,72

інші джерела

-

-

-

-

-

4. Розроблення та друк інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репро-дуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо)

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку інформаційно-методичних матеріалів для дітей, учнівської та студентської молоді з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я (листівки, буклети, плакати тощо) складає 1,0 тис. грн.

Зниження показника підліткових вагітностей, небажаних вагітностей, ІПСШ/ВІЛ

районний

та міський бюджети

-

1,0

1,0

1,0

1,0

інші джерела

-

-

-

-

-

5. Забезпечення закупівлі контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі контрацептивів для жінок з важкою екстрагенітальною патологією складає:

- Ліндинет-30  1 упаковка 200 грн. • 5 = 1 тис. грн.

- ВМС – 1 шт. 200 грн. • 5 = 1 тис. грн.

Зниження показника материнської смертності на 10%

районний

та міський бюджети

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

інші джерела

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

6. Розроблення та впровадження щорічного проведення інформаційно-просвітницьких компаній для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання небажаній вагітності за допомогою видання друкованих матеріалів (памфлетів, брошур, листівок, буклетів) та рекламних плакатів/видань

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку інформаційно-методичних матеріалів (памфлетів, брошур, листівок, буклетів) для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та запобігання небажаній вагітності складає 3 тис.грн.

Зниження показника перинатальної та материнської смертності, показника підліткових вагітностей, небажаних вагітностей, ІПСШ/ВІЛ

 

районний

та міський бюджети

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

інші джерела

-

-

-

-

-

7. Забезпечення закупівлі тест-систем для обстеження груп ризику населення на TORCH-інфекції та інші інфекції, що передаються статевим шляхом

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Зниження показника перинатальної  смертності, показника мимовільних абортів, викиднів, що не відбулись

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

8. Забезпечення розроблення та друк інформаційних матеріалів з питань

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Щорічна мінімальна потреба в коштах для друку інформаційних матеріалів

 профілактики онкогінекологічних захворювань жінок

 

 лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

районний

та міський бюджети

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

(памфлетів, брошур, листівок, буклетів) для населення з питань профілактики онкогінекологічних захворювань жінок складає 1 тис.грн.

Зниження показника онкогінеколо-гічних захворювань

інші джерела

-

-

-

-

-

9. Здійснення матеріально-технічного забезпечення родопомічних закладів охорони здоров’я для впровадження скрінінгу патології шийки матки, спрямованого на діагностику передракових станів

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Щорічна мінімальна потреба в коштах для закупівлі скелець та щіточок складає                5 тис. грн.

Зниження показника онкогінекологічних захворювань

районний

та міський бюджети

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

інші джерела

-

-

-

-

-

 

10. Здійснення матеріально-технічного забез-печення родо-помічних закладів охорони здоров’я для проведення вакцинації жіночого населення віком від 9 до 29 років проти папілома-вірусної інфекції,

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня

обласний бюджет

7,0

13,0

20,0

27,0

34,0

Вартість 1 дози вакцини (церварикс) складає 550 грн.

1000•550 грн. = 550 тис. грн.

2000•550 грн. = 1 100,0 тис. грн.

3000•550 грн. = 1 650,0 тис. грн.

4000•550 грн. =

районний

та міський бюджети

-

5,5

5,5

15,5

5,5

 

 

 спрямованої на профілактику раку шийки матки

 

 

інші джерела

13,0

27,0

40,0

55,0

68,0

2 200,0 тис. грн.

5000•550 грн. = 2 750,0 тис. грн.

Зниження показника раку шийки матки на 10 %

2.

Здоров’я дітей

1. Забезпечення дітей, хворих онкологічними та онкогематологічними захворюваннями лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Впровадження комплексної підтримуючої терапії буде сприяти досягненню стійкої ремісії та видужанню, зниженню показника дитячої смертності на 20% у 2017-2021р.р.

районний

та міський бюджети

2,5

2,5

2,5

3,5

3,5

інші джерела

-

-

-

-

-

2. Забезпечення дітей, хворих гемофілією типу A або B або хворобою Віллебранда лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, В.Дедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Впровадження первинної профілактики концентратом VІІІ фактору (плазмовий, рекомбінантний) за місцем проживання буде сприяти покращенню якості життя хворих дітей, зменшенню інвалідизації на 70% у 2017-2021р.р.

районний

та міський бюджети

152,0

152,0

152,0

200,0

200,0

інші джерела

-

-

-

-

-

3. Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, В.Дедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Лікувальне харчування білковими гідролізатами, дотримання дієти сприяє досягненню нормального розумового розвитку

районний

та міський бюджети

42,0

46,0

46,0

47,0

48,0

 

 

 

 

 

інші джерела

-

-

-

-

-

 і психо-емоційного стану хворих дітей до 100%  2017-2021рр.

4. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

0,75

0,75

0,8

0,9

0,9

Наближення до фізіологічної секреції інсуліну та розширення режиму харчування і життя пацієнта  до 100% у період 2017-2021рр.

районний

та міський бюджети

65,0

70,0

71,0

71,0

75,0

інші джерела

-

-

-

-

-

5. Забезпечення дітей, хворих на муковісцидоз лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

2,1

2,2

2,3

2,4

Замісна ферментотерапія, забезпечення нормального фізичного розвитку хворих дітей, покращення стану дитини  до 100%  (креон, урсофальк, антибактеріальна терапія, дорназа М) 2017-2021рр. 

районний

та міський бюджети

-

13,9

13,2

12,5

11,7

інші джерела

-

-

-

-

-

6. Забезпечення дітей, хворих ювенільним ревматоідним артритом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

30,4

45,3

45,3

45,3

36,3

Максимально швидке досягнення ремісії, щоб запобігти незворотнім змінам у суглобах, внутрішніх органах, уникнути відставання в рості, призначення біологічних препаратів хуміра, актемра

2017р. на 60%;

2018р. на 65%;

2019р. на 70%;

2020р. на 75%;

2021р. на 85%. 

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

7. Забезпечення дітей, хворих на дитячий церебральний параліч лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

12,7

13,0

13,0

14,0

15,0

Соціалізація хворих дітей, зменшення гіпертонусу у 50% дітей з спастичними формами 2017-2021рр.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

8. Забезпечення дітей, хворих на епілепсію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

16,0

16,5

17,0

17,0

17,5

Контроль епінападів хворих епілепсією у 70% 2017-2021рр.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

9. Забезпечення дітей, хворих первинним (вродженим) імунодефіцитом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Підвищення імунітету та адаптаційних можливостей організму, зниження показника дитячої смертності, зниження інфекційного синдрому, повноцінне навчання в школі. Замісна терапія проводиться  імуноглобуліном Біовен-моно.

2017р.- 80%

2018р.- 85%

2019р. – 85%

2020р. –  90%

2021р. -  90%. 

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

10. Забезпечення дітей, хворих хронічним вірусним гепатитом  В та С лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Використання противірусної терапії та гепатопротекторів з очікуваним позитивним результатом і покращенням стану дитини на 80% у період 2017-2021рр. Збільшити первинне обстеження, контроль обстежень на фоні терапії. 

районний

та міський бюджети

-

2,3

2,6

3,3

3,3

інші джерела

-

-

-

-

-

11. Забезпечення дітей, хворих артеріальною легеневою гіпертензією лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

56,3

56,8

56,8

56,8

56,3

Зменшення симптоматики, покращення якості життя, підвищення виживання, препарати сілденафіл і вентавіс (ілопрост) 

2017р. на 59%;

2018р. на  65%;

2019р. на  70%;

2020р. на  79%;

2021р. на  80%. 

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

12. Забезпечення дітей, хворих мукополісахаридозом лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Досягнення ферментозамісною терапією  компенсації загального стану і соціальної адаптації хворих мукополісахари-дозом дітей на 100 % 2017-2021рр.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

13. Забезпечення дітей, хворих на тяжкі розлади психіки та поведінки із спектру аутизму лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Стимулювання психомоторного розвитку, корекція важких поведінкових порушень, покращення адаптаційних можливостей

районний

та міський бюджети

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

інші джерела

-

-

-

-

-

14. Забезпечення дітей, хворих на спінальну м’язову атрофію лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Підтримання життєвих функцій хворої дитини за допомогою апарату штучної вентиляції легень на 90% 2017-2021рр.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

15. Забезпечення дітей, хворих важкими формами гострої та хронічної ниркової недостатності лікуванням, медикаментами та лікувальним харчуванням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

24,0

24,2

24,5

24,7

24,9

Покращення стану хворих дітей при застосуванні препаратів для імуносупресії і цитостатиків, що сприяють невідторгненню пересадженої нирки, що у 100% забезпечує функціонування сечовидільної системи і зменшує інвалідизацію хворих на 30% у 2017-2021рр.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

3.

Ендокринні захорювання дорослого населення

1. Забезпечення хворих на нецукровий діабет уропресом та мінірином

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

Покращення якості та тривалості життя хворих на нецукровий діабет:

2017 р. - на 10 %, 2018 р. - на 15 %, 2019 р. - на 25 %, 2020 р. - на 30 %, 2021 р.  -  на 40 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

4.

Лікування гематологіч-них захворювань

1. Забезпечення ліками пацієнтів, хворих на хронічні злоякісні, в тому числі, лімфопроліферативні захворювання,  гемофілію

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Покращення якості та тривалості життя пацієнтів, хворих на хронічні злоякісні, в тому числі, лімфопроліферативні захворювання крові, зменшення інвалідизації:

2017 р. - на 7 %,

2018 р. - на 10 %, 2019 р. - на 15 %, 2020 р. - на 20 %, 2021 р.  -  на 25 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

2. Забезпечення закупівлі необхідної кількості препарату іматинібу для лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

55,0

55,0

55,0

55,0

55,0

Забезпечення  якісного та безпечного лікування хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, підвищення тривалості та якості їх життя, соціальної адаптації, зниження рівня смертності та інвалідизації:

2017 р. - на 10 %, 2018 р. - на 15 %, 2019 р. - на 20 %, 2020 р. - на 25 %, 2021 р.  -  на 30 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

5.

Протидія захворюван-ню на туберкульоз

 

1. Забезпечення хоспісної та паліативної допомоги хворим на туберкульоз

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

1,49

1,49

1,49

1,49

1,49

Підвищення рівня медичної допомоги хворим на хронічні, хіміорезистентні форми туберкульозу:

2017 р. - на 10 %, 2018 р. - на 15 %, 2019 р. - на 17 %, 2020 р. - на 23 %, 2021 р.  -  на 28 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

2. Забезпечення роботи кабінетів контрольованого лікування у загально- лікувальній мережі та надання ДОТ-послуг на рівні первинної ланки

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

Покращення якості лікування хворих на амбулаторному етапі, підвищення рівня ефективності лікування:

2017 р. - на 7 %,

2018 р. - на 12 %,

2019 р. - на 20 %,

2020 р. - на 23 %,

2021 р.  -  на 30 %.

районні

та міські бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

3. Дотримання вимог інфекційного контролю в лікувально- профілактичних закладах загальної мережі

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня

обласний бюджет

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

Зниження захворюваності на туберкульоз медичних працівників ЛПЗ загальної мережі:

2017 р. - на 20 %, 2018 р. - на 28 %, 2019 р. - на 35 %, 2020 р. - на 43 %, 2021 р.  -  на 48 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

4. Виявлення хворих шляхом проведення туберкулінодіагнос-тики серед контактних осіб і осіб, які належать до груп ризику, стосовно захворювання на туберкульоз та ВІЛ- інфікованих

2017-2021

Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Покращення виявлення хворих на туберкульоз серед контактних осіб та осіб з груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз та ВІЛ- інфікованих:

2017 р. - на 5 %,

2018 р. - на 6 %,

2019 р. - на 7 %,

2020 р. - на 8 %,

2021 р.  -  на 9 %.

районний

та міський бюджети

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

інші джерела

-

-

-

-

-

5. Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагности-ки

2017-2021

Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

Покращення виявлення дітей та підлітків з "віражем" тубпроби:

2017 р. - на 30 %, 2018 р. - на 40 %, 2019 р. - на 55 %, 2020 р. - на 70 %, 2021 р.  -  на 90 %.

районний

та міський бюджети

20,0

50,0

50,0

50,0

50,0

інші джерела

-

-

-

-

-

6. Проведення комплексної діагностики туберкульозу бактеріоскопічним обстеженням

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня

обласний бюджет

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

Збільшення кількості обстежених з позитивним результатом на МБТ в лабораторіях ЛПЗ:

2017 р. - до 5 %,

2018 р. - до 7 %,

2019 р. - до 8 %,

2020 р. - до 9 %,

2021 р.  -  до 10 %.

районний

та міський бюджети

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

інші джерела

-

-

-

-

-

7. Проведення комплексної діагностики туберкульозу шляхом рентгенологічного обстеження

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня

обласний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Збільшення охоплення населення ФГ оглядами:

2017 р. - на 20 %, 2018 р. - на 28 %, 2019 р. - на 35 %, 2020 р. - на 43 %, 2021 р.  -  на 50 %.

районний

та міський бюджети

21,0

25,0

25,0

25,0

25,0

інші джерела

-

-

-

-

-

8. Впровадження системи контролю якості для лабораторії І рівня з метою ефективності діагностики випадків туберкульозу, у тому числі транспортування зразків

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня

обласний бюджет

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Підвищення рівня виявлення туберкульозу, зменшення термінів діагностики та підтвердження легеневих форм:

2017 р. - на 5 %,

2018 р. - на 15 %,

2019 р. - на 20 %,

2020 р. - на 25 %,

2021 р.  -  на 30 %.

районний

та міський бюджети

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

інші джерела

-

-

-

-

-

9. Забезпечення доступу хворим на туберкульоз до патогенетичного лікування

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня

обласний бюджет

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

Покращення якості лікування хворих, підвищення ефективності лікування деструктивних форм туберкульозу:

2017 р. - на 5 %,

2018 р. - на 10 %,

2019 р. - на 15 %,

2020 р. - на 18 %,

2021 р.  -  на 23 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

10. Забезпечення доступу до хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень та позалегеневий туберкульоз

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня

обласний бюджет

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Підвищення ефективності лікування хворих на деструктивні форми туберкульозу, в т.ч.      мультирезистентні:

2017 р. - на 5 %,

2018 р. - на 8 %,

2019 р. - на 10 %, 2020 р. - на 13 %, 2021 р.  -  на 18 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

11. Проведення до- та післятестового консультування та тестування на ВІЛ- інфекцію хворих на туберкульоз

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня

обласний бюджет

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Покращення якості лікування хворих з Ко- інфекцією:

2017 р. - на 7 %,

2018 р. - на 9 %,

2019 р. - на 12 %, 2020 р. - на 15 %, 2021 р.  -  на 18 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

12. Удосконалення системи інформування населення з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги,

РІЦ «Новини Шумщини»

обласний бюджет

1,5

1,5

1,5

1,5

0

Підвищення поінформованості населення з питань туберкульозу, раннє виявлення захворювання:

2017 р. - на 15 %, 2018 р. - на 25 %, 2019 р. - на 30 %, 2020 р. - на 35 %, 2021 р.  -  на 40 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

13. Систематичне видання і розповсюдження серед населення соціальної реклами та інформаційно- просвітницьких матеріалів з актуальних питань, пов’язаних із захворюванням на туберкульоз

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Покращення профілактики туберкульозу:

2017 р. - на 15 %, 2018 р. - на 20 %, 2019 р. - на 25 %, 2020 р. - на 30 %, 2021 р.  -  на 35 %.

 

районний

та міський бюджети

0

1,0

2,0

2,0

2,0

інші джерела

-

-

-

-

-

14. Надання соціальних послуг хворим на туберкульоз на амбулаторному етапі

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, В.Дедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Покращення якості життя  та ефективності лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі лікування:

2017 р. - на 5 %, 2018 р. - на 10 %, 2019 р. - на 15 %, 2020 р. - на 20 %, 2021 р.  -  на 25 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

6.

Замісна ниркова терапія

1. Гемодіаліз (в тому числі препарати супроводу)

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня спільно з Кременецькою районною лікарнею

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Покращення якості та тривалості життя пацієнтів з нирковою недостатністю:

2017 р.   -      на 5 %,

2018 р. - на 10 %, 2019 р. - на 15 %, 2020 р. - на 18 %, 2021 р.  -  на 23 %.

районний

та міський бюджети

250,0

300,0

350,0

350,0

350,0

інші джерела

-

-

-

-

-

7.

Транспланто-логія

1. Імунодепресивна терапія хворих з трансплантацією органів, в тому числі дітей

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

303,0

303,0

303,0

303,0

303,0

Збільшення тривалості життя пацієнтів з трансплантованими органами:

2017 р. - на 5 %,

2018 р. - на 10 %, 2019 р. - на 15 %, 2020 р. - на 18 %, 2021 р.  -  на 23 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

8.

Забезпечення стомованих хворих виробами медичного призначення

1. Забезпечення стомованих хворих калоприймачами з керованим резервуаром

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

24,0

24,0

30,0

30,0

30,0

Покращення якості життя, соціальних стандартів, гігієни стомованих хворих:

2017 р. - на 20 %, 2018 р. - на 30 %, 2019 р. - на 35 %, 2020 р. - на 40 %, 2021 р.  -  на 50 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

9.

Закупівля високовартіс-ного медичного обладнання

1.  Закупівля високовартісного обладнання та виробів медичного призначення для лікувально-профілактичних закладів району

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

1700,0

1900,0

-

Цифровий флюорографічний аппарат 1*1 900,0 тис.грн.

Апарат штучної вентиляції легень економічного класу (дорослі+дитячі) 1*700,0 тис.грн.

Покращення лікувально-діагностичного процесу в району

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

10.

 

Покращення життя людей з хронічними вірусними гепатитами

1. Санпросвітробота серед населення про шляхи зараження

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Зросте обізнаність населення про шляхи зараження вірусними гепатитами В і С:

2017 р. - на 60 %, 2018 р. - на 70 %, 2019 р. - на 85 %, 2020 р. - на 90 %, 2021 р. - на 100 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

2. Забезпечення вільного доступу населення до тестування та консультацій

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

6,0

6,0

6,0

3,0

3,0

Раннє виявлення та облік хворих, інфікованих вірусом гепатитів:

2017 р. – на 10 %, 2018 р. – на 15 %, 2019 р. - на 20 %, 2020 р. - на 35 %, 2021 р. -  на 45 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

3. Організація навчання з питань безпечного способу життя людей, хворих на вірусні гепатити

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Зменшення захворюваності на гепатити, що передаються гемоконтактним шляхом:

2017 р. - на 15 %, 2018 р. - на 20 %, 2019 р. - на 25 %, 2020 р. - на 30 %, 2021 р. - на 40 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4. Створення єдиної системи обліку хворих на вірусні гепатити та єдиної системи профілактики цього захворювання

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Покращення диспансерного нагляду за хворими на вірусні гепатити В і С та своєчасне призначення противірусного лікування:

2017 р. - на 10 %, 2018 р. - на 15 %, 2019 р. - на 25 %, 2020 р. - на 30 %, 2021 р.  -  на 40 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

5. Забезпечення  лікування та профілактики хронічних вірусних гепатитів

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня

обласний бюджет

78,5

129,0

178,0

220,0

220,0

Покращення якості життя хворих, продовження їх працездатного віку та зниження інвалідизації:

2017 р. - на 10 %, 2018 р. - на 15 %, 2019 р. - на 25 %, 2020 р. - на 30 %, 2021 р.  -  на 40 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

11.

Паліативна та хоспісна допомога

1. Забезпечення надання паліативної допомоги дорослим та дітям

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Підвищення рівня медичної допомоги невиліковно хворим дорослим та дітям покращення якості життя:

2017 р. - на 5 %,

2018 р. - на 10 %, 2019 р. - на 15 %, 2020 р. - на 18 %, 2021 р.  -  на 23 %.

районний

та міський бюджети

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

інші джерела

-

-

-

-

-

12.

 

Профілактика та лікуваня серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

1. Висвітлювати на сторінках районної газети «Новини Шумщини» матеріалів, пов’язаних з розв’язанням проблем запобігання захворювання системи кровообігу

 

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня

обласний бюджет

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Зростання інформованості населення щодо питань запобігання захворюванням системи кровообігу та популяризації здорового способу життя:

2017 р. - на 60 %, 2018 р. - на 70 %, 2019 р. - на 85 %, 2020 р. - на 90 %, 2021 р. - на 100 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

2. Забезпечення Шумської центральної районної лікарні фібринолітичними агентами для надання невідкладної допомоги при гострих коронарних синдромах та тромбоемболіях легеневої артерії, ішемічних інсультах

2017-2021

 

Шумська центральна районна лікарня

обласний бюджет

15,0

15,0

20,0

20,0

20,0

Дотримання стандартів лікувально-діагностичного процесу, зниження рівня смертності населення:

2017 р. - на 2 %,

2018 р. - на 4 %,

2019 р. - на 6 %,

2020 р. - на 8 %,

2021  р.  -  на 9 %.

районний

та міський бюджети

-

5,0

5,0

5,0

5,0

інші джерела

-

-

-

-

-

3. Придбання велоергометрів

2017-2021

Шумська центральна районна лікарня

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Підвищення рівня обстеження хворих та верифікації діагнозів:

2017 р. - на 10 %, 2018 р. - на 18 %, 2019 р. - на 25 %, 2020 р. - на 30 %, 2021  р.  -  на 35 %.

районний

та міський бюджети

-

-

-

40,0

 

-

інші джерела

-

-

-

-

-

13.

Онкологія

1. Формування переліку осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування

 

2017-2021

 

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Збільшення кількості  злоякісних новоутворень І-ІІ стадії в

2017 – 50%,

2018 – 51%,

2019 – 52%,

2020 –  53%,

2021 – 54%

 

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

2. Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом  створення систематизованого проходження профі-лактичних медичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями із створенням комп’ютеризованої бази населення з відмітками про дату проходження тих чи інших обстежень, які регламентовані наказами МОЗ України.

2017-2021

 

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Створення локальних  комп’ютеризованих баз.

Збільшення відсотку проведення ОПО населення до 80%

 

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

3. Запровадження якості профілактичних оглядів та скринінгових програм в роботі лікувально-профілактичних закладів, в тому числі із повним залученням в роботі чоловічих та жіночих оглядових кабінетів, з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і зло які-сних новоутворень, зокрема раку шийки матки, прямої кишки, шлунка, молочної залози та інших локалізацій; шляхом до оснащення або переоснащення необхідною апаратурою відповідно до табелів матеріально-технічної бази

2017-2021

 

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Забезпечення цитологічних лабора-торіїй, чоловічих та жіночих оглядових кабінетів, рентгенкабінетів, ендоскопічних кабінетів, кабінетів УЗД необхідним діагностичним обладнанням та створенням комп’ютерної електронної бази даних.

 

районний

та міський бюджети

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

інші джерела

-

-

-

-

-

4. Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до роз’яснювальної роботи з населенням, направленої на підвищення рівня знань та мотивації в питаннях профілактики, раннього виявлення та можливостей ефективного лікування онкологічних захворювань, зміну ставлення до власного здоров’я та способу життя з метою попередження та раннього виявлення онкологічних захворювань

2017-2021

 

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Покращення інформованості та підвищення онкологічної настороги населення, збільшення виявлення ранніх форм раку та оздоровлення передракової патології

 

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

5. Продовження удосконалення системи рейтингових показників, що характеризують якість роботи онкологічної служби області, шляхом створення єдиної системи галузевої статистичної звітності

2017-2021

 

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Покращення ефективності організації надання онкологічної допомоги в області

 

районний

та міський бюджети

-

23,0

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

6. Підвищити доступність онкологічних пацієнтів та членів їх сімей до психологічної підтримки шляхом співпраці з громадськими організаціями, психологами-волонтерами

2017-2021

 

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Покращення соціальної та трудової реабілітації

онкологічно хворих

 

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

7. Забезпечення участі учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах

2017-2021

 

Шумська центральна районна лікарня, Великодедеркальська районна комунальна лікарня, Шумський районний центр первинної медико-санітарної допомоги

обласний бюджет

-

-

-

-

-

Підвищення кваліфікації з онкології медичних працівників області та лікарів онкологічного профілю

районний

та міський бюджети

-

-

-

-

-

інші джерела

-

-

-

-

-

 

 


7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Координація та контроль за ходом виконання програми покладається на Шумську центральну районну лікарню.

Виконавці програми інформують про виконання заходів голову районної державної адміністрації щороку до 10 січня протягом 2018-2022 років.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                      Г.Д.БУЧОВСЬКА

 

Ю.Я.Кушнір
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг