Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Доступ до публічної інформації / Публічні документи

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Шумської районної державної адміністрації


ПОГОДЖЕНО

Голова профспілкового комітету працівників Шумської районної  державної адміністрації

___________ В.М.ОНОФРІЙЧУК

 від «___» ___________ 2015 р.

 

                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної     державної адміністрації

«20» березня 2015 р. № 76 - од 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату   Шумської районної  державної адміністрації

 

І. Загальні положення

 

1.З метою вдосконалення організації праці, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності, якості роботи апарату Шумської державної адміністрації запроваджуються Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату  Шумської районної державної адміністрації (далі - Правила).

2.Правила визначають порядок прийому на роботу державних службовців та службовців апарату районної державної адміністрації, робітників, які обслуговують апарат районної  державної адміністрації (далі – райдержадміністрація), зміни трудових правовідносин та звільнення з роботи, режим їх роботи, засади регулювання трудових відносин, умови та види заохочення працівників за сумлінну працю та відповідальності за порушення трудової дисципліни.

3.Трудова дисципліна в апараті райдержадміністрації ґрунтується на засадах сумлінного виконання працівниками своїх обов’язків, створення необхідних організаційних та економічних умов для високоефективної роботи, свідомого ставлення до неї, застосування методів переконання, виховання, заохочення за сумлінну працю.

4.Правила є обов’язковими для всіх працівників апарату  райдержадміністрації та вивішуються в його приміщенні в доступному для ознайомлення місці.

5.Правила затверджуються та змінюються розпорядженням голови райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом.

6.Правила доводяться до відома працівників під особистий підпис.

 

 

II. Порядок призначення, переведення та звільнення

працівників апарату райдержадміністрації.

 

1.Призначення на посади, переведення та звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації здійснюються відповідно до Закону України «Про державну службу», Кодексу законів про працю України (далі КЗпп України), інших відповідних законодавчих актів з цих питань.

Опрацювання персональних даних ,підготовка проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та наказів керівника апарату з цих питань, ознайомлення з ними, а також з цими Правилами, оформлення особових справ і ведення трудових книжок здійснюється відповідальними особами  підрозділом  кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

Прийняття на державну службу на посади третьої - сьомої категорій, передбачених статтею 15 Закону України «Про державну службу України» та на інші прирівняні до них посади проводиться на конкурсній основі в порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», крім випадків, передбачених іншими законодавчими актами України.

Просування по державній службі здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу», інших законодавчих  актів.

2.Призначення на посади, переведення та звільнення з посад державних службовців апарату райдержадміністрації здійснюється на загальних підставах і в порядку відповідно до чинного законодавства та оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації.

3.Кандидат на посаду державного службовця апарату райдержадміністрації подає такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченоюЗаконом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

6) копію документа, який посвідчує особу;

7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов'язаних);

8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

9) довідку з попереднього місця роботи про використання відпусток (для осіб, які приймаються на роботу в порядку переведення);

10) інші документи, передбачені чинним законодавством.

4.При укладанні трудового договору забороняється вимагати від особи, яка призначається на посаду, відомості про її партійну, національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

5.При укладенні трудового договору з працівником апарату райдержадміністрації  може бути обумовлене випробування до шести місяців з метою перевірки професійного рівня і ділових якостей, відповідності працівника роботі, що йому доручається виконувати.

Умови про випробування зазначаються у відповідному розпорядження голови райдержадміністрації  про призначення на посаду.

Якщо після закінчення строку випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробування. Трудовий договір з ним може бути припинений лише на загальних підставах.

6.У розпорядженні голови райдержадміністрації про призначення на посаду зазначаються назва посади відповідно до штатного розпису, умови оплати праці, а також інші попередньо обумовлені сторонами трудового договору в установленому законодавством порядку питання.

З розпорядженням голови райдержадміністрації про призначення на посаду працівник апарату райдержадміністрації ознайомлюється під розпис у день його видання.

7.Особа, яка вперше зараховується на державну службу, складає Присягу державного службовця і підписує її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписує текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за 
№ 1089/18384 (із змінами),про що засвідчує власноручним підписом у листку -ознайомленні, який зберігається в особовій справі.

8.При призначенні працівника апарату райдержадміністрації  на посаду чи переведенні в установленому законодавством порядку на іншу посаду керівник відповідного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації  згідно з його повноваженнями зобов’язаний:

ознайомити під розпис працівника з його посадовою інструкцією;

визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

9.Відповідальний працівнику апарату райдержадміністрації проводить  інструктаж  працівника з питань техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці тощо під розпис у встановленому законодавством порядку.

10.Виникнення, зміна та припинення трудових відносин працівника апарату  райдержадміністрації на підставі відповідного розпорядження голови райдержадміністрації фіксується в його трудовій книжці, що оформлюється та зберігається згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення від 29 липня 1993 року 
№ 58.

 11.Припинення трудових відносин між райдержадміністрацією  та працівником райдержадміністрації може мати місце лише на підставах та в порядку, визначених чинним законодавством.

12.Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється згідно з положеннями Закону України «Про державну службу», внаслідок:

порушення умов реалізації права на державну службу;

недотримання вимог, пов’язаних із проходженням державної служби;

досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;

відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги;

неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей про доходи.

13.Зміна голови райдержадміністрації не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначеного голови райдержадміністрації.

 14.Припинення трудових відносин працівника райдержадміністрації з  ініціативи голови райдержадміністрації  допускається, у випадках передбачених чиним трудовим  законодавством ( ст. ст. 40, 41 КЗпП України);

15.Перед розірванням трудового договору працівник райдержадміністрації зобов’язаний офіційно повернути або передати всі надані йому у зв’язку з виконанням посадових обов’язків матеріальні цінності та службові документи іншій особі, визначеній безпосереднім його керівником.

16.З розпорядженням голови райдержадміністрації  про розірвання трудових правовідносин працівник  райдержадміністрації ознайомлюється під розпис в день видання такого розпорядження.

17.У день звільнення відповідальний працівник підрозділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, зобов’язаний видати працівнику трудову книжку, оформлену згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників затвердженої спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 № 58.

У цей же день відділ  фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністраціх  проводить з працівником повний розрахунок.

 

III. Основні обов'язки і права працівників райдержадміністрації.

 

1. Основними обов’язками працівників райдержадміністрації є:

додержання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання і протидії корупції», Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат та положень  про його структурні підрозділи, інших нормативно-правових актів, цих Правил;

забезпечення ефективної роботи та чесне і сумлінне виконання покладених на них обов’язків відповідно до посадових інструкцій, завдань відповідно до своєї компетенції;

своєчасне та точне виконання законів України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, указів та розпоряджень Президента України, розпорядж та доручень голови облдержадмінітрації, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації та у межах визначених повноважень - керівника  структурного  підрозділу аппарату в якому працює працівник;

ініціатива і творчість у роботі;

недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам громадян, держави, негативно вплинути на репутацію працівника райдержадміністрації;

збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню;

недопущення дій, що суперечать національним інтересам України, ускладнюють діяльність райдержадміністрації або можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисливих цілях, зокрема державними службовцями, також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників райдержадміністрації, дотримання високої культури спілкування;

не допускати упередженості або прихильності до будь-яких організацій, органів, об’єднань громадян або конкретних осіб;

постійне вдосконалення організації роботи та підвищення професійної кваліфікації;

підвищення ефективності своєї праці, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення робочого процесу;

дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки,  передбачених відповідними законодавчими, а також розпорядженнями голови райдержадміністрації  з цих питань;

вжиття заходів щодо негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов'язків, та негайне повідомлення про це безпосереднього керівника;

утримання свого робочого місця в належному стані, а також забезпечення встановленого в райдержадміністрації порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

збереження державної власності, ефективне використання обладнання, економне витрачання електроенергії та інших матеріальних ресурсів, додержання чистоти в приміщеннях адміністративного будинку;

своєчасне подання відповідальній особі з кадрових питань інформації про зміни, що відбулися у працівника (вступ до навчального закладу та його закінчення, зміни прізвища, складу сім’ї, зняття з військового обліку тощо).

2.Державні службовці апарату райдержадміністрації підлягають атестації в порядку, визначеному Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 та передбаченій ним щорічній оцінці відповідно до Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головдержслужби від 31 жовтня 2003 року № 122, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 19 листопада 2003 р. за № 1063/8384.

3.Працівник апарату райдержадміністрації має право:

користуватися правами та свободами, що гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;

на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, працівників райдержадміністрації та інших осіб;

брати участь у розгляді службових та особистих питань, опрацюванні відповідних рішень щодо них (у межах своїх повноважень);

на оплату праці згідно з чинним законодавством та локальними нормативно-правовими актами залежно від посади, рангу державного службовця, якості виконання своїх обов'язків, досвіду, стажу та особливостей роботи;

на матеріальне стимулювання та заохочення за результатами особистої роботи, отримання заробітної плати в установлені в райдержадміністрації терміни 1 та 16 числа кожного місяця з наданням розрахункових листів відповідно до чинного законодавства, колективного договору та інших локальних нормативно-правових актів з цих питань;

на матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, допомогу на оздоровлення та інші види матеріального стимулювання передбачені чинним законодавством та колективним договором;

на здорові, безпечні, належні для високоефективної роботи умови та охорону праці згідно з державними стандартами;

на спеціальний режим робочого дня з урахуванням особливого характеру праці згідно з чинним законодавством та колективним договором;

на соціальний та правовий захист;

захищати свої законні права та інтереси в порядку, установленому законодавством, в тому числі судовому.

Крім того, державні службовці управління мають право:

на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участь у конкурсах на заміщення вакантних посад вищої категорії;

вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку державного службовця, звинувачень або підозри.

4.Загальні права та обов’язки працівників апарату райдержадміністрації визначаються положенням про апарат та положеннями про   його відповідні структурні підрозділи, а персональні - їх посадовими інструкціями.

 

IV. Основні обов’язки керівництва райдержадміністрації.

 

1.Голова райдержадміністрації, його заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації  згідно з розподілом обов’язків між ними, а також начальники відділів та завідувачі секторів апарату райдержадміністрації зобов'язані:

неухильно дотримуватись норм Конституції України та чинного законодавства щодо прав і свобод громадян стосовно працівників апарату райдержадміністрації;

створювати для них соціально-побутові та інші необхідні умови для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці з урахуванням характеру, обсягу роботи та посадових функцій;

забезпечувати матеріальне стимулювання, заохочення працівників апарату райдержадміністрації за результатами їх особистої роботи, підвищений розмір оплати праці та грошової допомоги, раціональне витрачання фонду оплати праці, фонду матеріального заохочення, виплачувати заробітну плату в установлені терміни з наданням розрахункових листів відповідно до чинного законодавства, колективного договору та інших локальних нормативно-правових актів з цих питань;

здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого законодавством і цими Правилами режиму праці та відпочинку;

забезпечувати дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;

сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників райдержадміністрації;

 уважно ставитися до особистих потреб і запитів працівників.

 

 

V. Робочий час, час відпочинку та їх використання

 

1.Робочий час - це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, графіка роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої службові обов'язки.

2.Для працівників апарату райдержадміністрації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою і неділею. Тривалість робочого часу працівників райдержадміністрації становить 40 годин на тиждень (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).

У випадках, передбачених статтею 56 КЗпП України, розпорядженням голови райдержадміністрації працівнику за його заявою встановлюється неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ним часу.

3.Для працівників райдержадміністрації встановлюється такий режим роботи:

початок робочого дня о 8 год. 00 хв.;

перерва для відпочинку та харчування з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. закінчення робочого дня з понеділка по четвер о 17 год. 15 хв., у п’ятницю - о 16 год. 00 хв.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку, а також на осіб, які працюють у режимі скороченого робочого часу (стаття 53 КЗпП України).

4.Для  виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці апарату райдержадміністрації зобов’язані за розпорядженням голови райдержадміністрії, з’являтись на роботу у святкові,  вихідні та не робочі  дні, робота за які компенсується згідно чинного законодавства.   

5.Працівники зобов’язуються повідомляти свого безпосереднього керівника, керівника апарату райдержадміністрації  про свою відсутність на роботі у письмовій формі засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншими доступними засобами.

6.За окремим розпорядженням голови райдержадміністрації працівники апарату та керівники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації зобов’язані відмічати свій прихід на роботу, а по закінченню робочого дня – залишення робочого місяця в спеціальному журналі, який зберігається в приймальні голови райдержадміністрації. 

7.Облік присутності та відсутності на роботі протягом робочого дня працівників апарату райдержадміністрації здійснюється згідно з чинним законодавством.

8.Працівники апарату райдержадміністрації реалізують своє право на основні та додаткові відпустки, передбачені Законом України «Про державну службу» у встановленому ним та Законом України «Про відпустки» порядку, з виплатою допомоги на оздоровлення  у  розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

Окрім додаткових відпусток, передбачених законодавством, працівникам апарату райдержадміністрації можуть надаватись інші додаткові оплачувані відпустки згідно з  колективним договором.

За рішенням голови райдержадміністрації працівники – державні службовці апарату райдержадміністрації можуть бути відкликані  з основної або  додаткової відпустки. Частина не використаної відпустки, яка залишилася надається працівнику у будь – який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки наступному році.    

9.Черговість надання працівникам апарату райдержадміністрації  відпусток визначається графіком, який складається підрозділом  кадрової роботи апарату райдержадміністрації на кожний календарний рік з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи апарату райдержадміністрації та особистих інтересів працівників. Графік відпусток затверджується головою райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом працівників  райдержадміністрації  не пізніше ніж 01 лютого поточного року та доводиться до відома всіх працівників під розпис.

 

VI. Заохочення за сумлінну працю.

Матеріальне та соціально-побутове забезпечення

 

1.За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків та інші досягнення в роботі до працівників апарату райдержадміністрації в установленому законодавством порядку застосовуються такі форми матеріального заохочення:

надбавки, доплати, преміювання;

морального заохочення:

відзначення Подякою голови райдержадміністрації;

нагородження Почесною грамотою райдержадміністрації.

2.За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю, відповідно до Закону України «Про державну службу» може бути присвоєно черговий ранг достроково в межах відповідної категорії посад, а за сумлінну працю при виході на пенсію - черговий ранг поза межами відповідної категорії посад.

3.Заохочення здійснюється на підставі розпорядження голови райдержадміністрації, про що робиться запис у трудовій книжці працівника відповідно до правил її ведення.

4.Матеріальне стимулювання працівників апарату райдержадміністрації здійснюється згідно з чинним законодавством, Положенням  про порядок преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату, керівникам та заступникам керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

5.За особливі трудові заслуги працівники апарату райдержадміністрації можуть бути представлені до державних нагород.

6.Оздоровлення працівників управління та їх дітей здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 

VII. Відповідальність працівників апарату райдержадмінгістрації

за порушення трудової дисципліни

1.Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника без поважних причин покладених на нього трудових або службових обов’язків, порушення державним службовцем обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, перевищення ним своїх повноважень, а також скоєння вчинку, який порочить його як державного службовця або дискредитує райдержадміністрацію, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного стягнення, а також інших заходів, передбачених чинним законодавством.

2.За порушення трудової дисципліни до працівників апарату райдержадміністрації в установленому законодавством порядку застосовуються такі дисциплінарні стягнення:

догана;

звільнення з роботи.

3.До державних службовців, крім зазначених стягнень, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу :

попередження про неповну службову відповідність;

затримка до одного року присвоєння чергового рангу або призначення на вищу посаду;

повне або позбавлення на певний термін премії, передбаченої Положенням про преміювання.

4.До застосування дисциплінарного стягнення чи заходу дисциплінарного впливу від порушника трудової дисципліни в обов'язковому порядку безпосереднім його керівником вимагається письмове пояснення. У разі відмови працівника дати такі пояснення,  складається відповідний акт, що підписується не менше, як трьома особами. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою не працездатністю або перебування у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6-ти місяців з дня вчинення проступку (стаття 148 КзпП України).  

5.Невиконання або неналежне виконання державним службовцем апарату райдержадміністрації своїх посадових обов'язків, що призвело до людських   жертв або заподіяло значної матеріальної шкоди громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян, може бути підставою для проведення згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації  службового розслідування з відстороненням державного службовця від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати чи без такого.

Службове розслідування проводиться відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 (із змінами та доповненнями).

6.За кожне порушення трудової дисципліни до порушника може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення та/або один захід дисциплінарного впливу.

7.При виборі виду стягнення повинні враховуватись ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, та попередня робота працівника.

 8.Застосування дисциплінарного стягнення та заходу дисциплінарного впливу оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації, в якому зазначаються суть порушення, підстави та мотиви застосування конкретного їх виду. Про стягнення повідомляється працівникові, на якого воно накладене, під розпис. Таке розпорядження  з метою профілактики недопущення порушень трудової дисципліни та цих Правил іншими працівниками апарату доводиться до їх відома.

9.Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе сумлінним працівником, з ініціативи його безпосереднього керівника, за поданням керівника апарату стягнення може бути зняте до закінчення року на підставі розпорядження голови райдержадміністрації.

            10.Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення (виплата премії, оголошення подяки, нагородження почесною грамотою) до працівника не застосовуються.

11.Звільнення може здійснюватися за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором чи цими Правилами, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення, а також за прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом дня) без поважних причин.

12.Застосування дисциплінарного стягнення чи заходу дисциплінарного впливу може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

VІІІ. Порядок вирішення трудових спорів. 

 

1.Трудові спори, що виникають між працівником і керівництвом райдержадміністрації, розглядаються згідно з чинним законодавством.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                                                                                             В.М.ОНОФРІЙЧУК

 

                   

 
Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг