Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про створення Громадської комісії з житлових питань, затвердження її складу та положення про громадську комісію з житлових питань при виконкомі Сидорівської сільської ради


 

                                                                                  УКРАЇНА                                                                            МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Сидорівська сільська рада                                 Виконавчий комітет

         48208, Тернопільська область, Гусятинський район,  с.Сидорів, вул.Парадна, 2  тел, 64-2-32

 від «24» травня  2017 року                                                     с.Сидорів                 

Р І Ш Е Н Н Я № 11

Про створення  Громадської комісії                                                                                   

 з житлових питань, затвердження  її складу та                             

 положення про громадську комісію                                                                                        

    з житлових питань при виконкомі                                                                       

Сидорівської сільської ради

Керуючись ст.30 п.2 ч. «а» ст..26 ч. «а» п. 6,  ст..59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 51 Житлового кодексу Української РСР «Про порядок надання жилих приміщень у будинках житлового фонду місцевих Рад  народних депутатів», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності», з метою упорядкування процедури постановки на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення умов проживання, Сидорівська  сільська рада 

                                                                       ВИРІШИЛА:                                          

1. Створити  Громадську комісію  з житлових питань при виконкомі Сидорівської сільської ради  згідно додатку  1 , (додається) .                                                    

   2.Затвердити  Положення  про Громадську комісію  з житлових питань, додаток 2 (додається).                                                                                                                         

   3. Діяльність громадської комісії здійснювати відповідно до чинного  законодавства.                                                                                                                         

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову  Світловського М.Л.

Сільський голова                                                          М.Л.Світловський

 

Додаток 1                                                     до  рішення виконкому сільської ради    № 11 від 24 травня 2017 року

 

СКЛАД                                                                                                                                                              Громадської  комісії  з житлових питань Сидорівської сільської ради    

 

Голова комісії    -      Світловський М.Л., сільський голова;                                                                                    

 секретар     комісії    -   Дочак Любов Йосипівна  депутат в/о № 10

Члени комісії :   

Юрчишин Оксана Йосипівна   -  головний бухгалтер СТОВ «Сидорівський Бровар»;                                                                                                                                                                                                          Цуркан Ірина Маркіянівна  -   від громадськості с.Сидорів;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Стус  Стус Марія  Петрівна –  депутат в/о№ 12 с. Шидлівці .                                                                                                                                   

 

Сільський голова                                                             М.Л.Світловський

                                                                        

 

 

                                                                                                                          Додаток  2

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                         рішенням виконкому Сидорівської                                                                                               сільської ради  від 24.05.2017  р. № 11      

                                                            П О Л О Ж Е Н Н Я

                Про громадську комісію  з житлових питань при Сидорівській сільській  раді

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Громадська  комісія створюється при виконкомі сільської ради та виконує дорадчі функції.                                                                                                                                                 

 1.2.В своїй  діяльності комісія керується  Конституцією України, житловим законодавством України прийнятим Верховною Радою Української РСР  30 червня 1983 року, а також цим Положенням.                                                                                                                            

 1.3.Діяльність комісії здійснюється відповідно до чинного  законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності громадян, які потребують  допомоги щодо забезпечення їх прав  і інтересів.                                         

1.4.Громадська комісія створюється  в складі  5-7 осіб. До складу комісії  входять: голова , або заступник голови виконавчого комітету – голова комісії, депутати Сидорівської сільської ради, представники  громадських організацій та підприємств, трудових колективів.          

1.5.Громадська комісія  планує свою роботу щоквартально.  Засідання громадської  комісії проводиться один раз в квартал, або за потребою. Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 50% її складу.                                                                           

 1.6.Матеріали, що  надходять до громадської комісії, реєструються в книзі реєстрації, яку веде секретар комісії. Матеріали і реєстраційна книга зберігаються у  секретаря громадської  комісії.                                                                                                                                           

1.7.Секретар громадської  комісії відповідає за ведення діловодства, належне оформлення та передачу на зберігання до архіву сільської ради матеріалів громадської комісії.                        

 1.8.Громадська комісія надає консультації громадянам  по житлових питаннях, які потребують  додаткового вивчення.                                                                                                    

1.9. Рішення громадської  комісії  носять  характер пропозицій, рекомендацій, які виносяться на розгляд виконавчого комітету. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії та відображаються в протоколі , який підписують голова, секретар та члени комісії.

2.Напрямки роботи та основні функції  Громадської комісії

            Громадська комісія відповідно до покладених на неї завдань та розподілу повноважень:                                                                                                                        

2.1.Контролює квартирний облік, установлення черговості на одержання житлової площі, а також її розподіл особам , які потребують вирішення квартирного питання.                           

2.2.Розглядає звернення громадян щодо постановки на квартирний облік при виконкомі сільської ради для поліпшення житлових умов.                                                                     

2.3.Вирішує  згідно з чинним  законодавством питання щодо  затвердження на квартирному обліку при виконкомі сільської ради та пропозицій  до виконкому щодо  переведення громадян  в  іншу квартирну чергу в зв’язку з наданням  нових документів та матеріалів.                                  

 2.4.Громадська комісія бере участь у вирішенні питання щодо забезпечення житлом  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчально-виховні заклади і не мають житла.                                                                                                            

 2.5.Проводить іншу діяльність щодо забезпечення прав та інтересів громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

3. Права та обов’язки Громадської комісії                                                                    

3.1.При виникненні спірних питань Громадська комісія  має право:                                                 

       - розглядати питання щодо зняття  громадян з квартирної черги;                                                  

      - розглядати питання щодо  перенесення черговості на одержання жилих приміщень згідно поданих матеріалів;                                                                                                                                   

3.2. В установленому законом порядку  має право порушувати перед виконавчим  комітетом питання:                                                                                                                                          

   ----   черговості надання громадянам жилих приміщень;                                                             

   -----   оскарження рішень з питань обліку громадян, які потребують  поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень;                                                                                                 

3.3.Громадська комісія попередньо розглядає  матеріали про:                                                         

   -  взяття громадян на облік потребуючих поліпшення житлових умов;                                

 -  ----  перебування громадян на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, зняття з обліку;          -  надання жилих приміщень громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення  житлових умов;                                                                                                          

- ---  черговість надання громадянам жилих приміщень;                                                                      

    -    перенесення черговості на одержання жилих приміщень.                                                                                             

  4.Строки розгляду справ.                                                                                                               4.1.Матеріали, що надходять до Громадської комісії і не потребують додаткової інформації  розглядаються в 15-ти денний термін в робочому порядку.                                               

 4.2.Матеріали, що потребують додаткової інформації розглядаються в місячний термін.   

 5.Діяльність Громадської комісії                                                                                                         

5.1. Загальні положення:                                                                                                              

 5.1.1.Члени Громадської комісії працюють на громадських засадах.                                         

5.1.2.У випадку, коли хтось із членів комісії вибуває, відповідним рішення виконавчого комітету сільської ради призначається інша особа.                                                            

 5.2.Голова Громадської комісії   -  скликає і координує роботу Громадської комісії;                                                                            

  -  готує і проводить засідання, підписує протоколи засідань;                                                     

      -   визначає функції секретаря, інших членів Громадської комісії;                                            

  -    голова Громадської комісії має право делегувати повноваження членам комісії.

5.3.Секретар Громадської комісії:

-         секретар Громадської комісії безпосередньо підпорядкований голові комісії;

-         секретар Громадської комісії, відповідно до покладених на нього обов’язків вивчає і реєструє всі матеріали, які надходять до Громадської комісії;

-         проводить прийом населення з  квартирних питань;

-         готує матеріали, які необхідні для  засідання Громадської комісії;

-         організовує і веде діловодство Громадської комісії;

-         надає пропозиції щодо підстав для визнання громадян потребуючими поліпшення житлових умов.

6.Відповідальність.                                                                                                       

6.1.Голова, секретар  за неякісне або несвоєчасне виконання своїх функцій, бездіяльність чи невиконання наданих  їм прав, порушення ними норм етики несуть адміністративну, кримінальну, дисциплінарну  та цивільну відповідальність  згідно чинного законодавства України.

 

Сільський голова                                                  М.Л.Світловський                   

 

 
 

Інформаційні послуги