Борщівська районна державна адміністрація
48702, м.Борщів, вул.Шевченка, 20-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 .
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Положення, регламент та перелік послуг Центру

Положення про центр надання адміністративних послугУКРАЇНА

БОРЩІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

  ___  _____________ 2013 року                                                                           № ____

            

 

Про затвердження Положення

про відділ адміністративних послуг

та видачі дозвільних документів

райдержадміністрації

 

Відповідно до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги», постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 26 вересня 2012 р. № 887 "Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації",  з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг в районі, керуючись статтею 6, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

 

1.Затвердити Положення про відділ адміністративних послуг та видачі дозвільних документів Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області, що додається. 

2.Начальнику відділу адміністративних послуг та видачі дозвільних документів  райдержадміністрації Юхненку В.А. подати дане положення на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3.Визнати такими, що втратили чинність п.2 розпорядження голови райдержадміністрації від 25.11.2011 року № 651 «Про реорганізацію структури управління економіки районної державної адміністрації та внесення змін в структуру райдержадміністрації»,  розпорядження голови райдержадміністрації від 19.12.2011 року № 712  «Про затвердження положення відділу видачі дозвільних документів», та п.2 розпорядження голови райдержадміністрації від 16.08.204 року № 361 „Про відділ державної реєстрації Борщівської райдержадміністрації” після державної реєстрації  установчих документів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації МАНЮК О.В.

 

 

Голова районної державної

           адміністрації                                                                        Я.І.ВЕРХОЛА     


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної  адміністрації

                                                                           __.__.2013 № _____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ адміністративних послуг та видачі дозвільних

документів Борщівської районної державної адміністрації

 Тернопільської області

 

1. Відділ  адміністративних послуг та видачі дозвільних документів Борщівської районної державної адміністрації Тернопільської області (далі — відділ) утворюється головою районної держадміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2.Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації), а також підзвітний і підконтрольний відповідним структурним підрозділам обласної державної адміністрації та територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, а також цим положенням.

4. Основними завданнями відділу є:

1) реалізація державної політики з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території району.

2) організація надання адміністративних послуг, в  тому числі видачі дозвільних документів у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

3) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

4) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5) Реалізація  державної  політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в районі.

5.Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) організовує надання та надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів у межах району  та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради відповідно до галузевих повноважень;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством  порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан  здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування  та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом  повноважень органів виконавчої влади відповідно до своїх галузевих повноважень;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування  з питань, що належать до його компетенції;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) організовує надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію і консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

29) приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

30) здійснює видання або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

31) здійснює організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

32) організовує здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

33) забезпечує надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

34) надає суб’єкту господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку отримання документів дозвільного характеру;

35) здійснює прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для отримання документів дозвільного характеру, їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним регіональним, місцевим дозвільним органам;

36) видає суб’єкту господарювання документи дозвільного характеру, які оформлені регіональними, місцевими дозвільними органами;

37) забезпечує взаємодію регіональних, місцевих дозвільних органів та документообіг;

38) здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками регіональних, місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта;

39) здійснює контроль за додержанням посадовими особами регіональних та/або місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру.

40) забезпечує формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

41) забезпечує ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру;

42) організовує роботу щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

43) забезпечує  проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

44) передає органам державної статистики (далі - органи статистики), державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;

45) формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону). Якщо кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і більше осіб, зберігання реєстраційних справ забезпечує відповідна посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління), який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів;

46)оформлює та видає виписки, витяги та довідки з Єдиного державного реєстру;

47)проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців;

48) проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями;

49) звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом  порядку;

50) здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам  дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них;

51) вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду;

52) здійснює облік одержаного від заявника електронного документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у випадках, передбачених цим Законом, та надсилає заявнику відповідний документ у вигляді електронного документа і на паперовому носії. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі;

53) повідомляє правоохоронні органи щодо порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи та фізичною особою - підприємцем державному реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

54) проводить у випадках, передбачених цим Законом, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

55) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

6. Відділом забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ, визначається головою районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації) та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, визначається законом.

7. У відділі за рішенням голови райдержадміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.

8. У приміщенні, де розміщується відділ, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів,  ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

9. Складовою частиною відділу є:

1)  державний адміністратор (державні адміністратори), призначений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Державний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з уповноваженим органом.

 Державний адміністратор повинен мати вищу освіту та стаж роботи на державній службі або стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше двох років, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.

Діяльність державного адміністратора (адміністраторів) і його взаємодія з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання щодо видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру регламентується окремим положенням, що затверджується головою райдержадміністрації;

2) державний реєстратор, який здійснює повноваження та функції щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади  головою райдержадміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

Державний реєстратор з питань державної реєстрації безпосередньо підпорядковується голові райдержадміністрації, а  з інших питань - начальнику відділу.

На посаду державного реєстратора призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше одного року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох років. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.

 

 

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в відділі звертається до адміністратора (державного адміністратора, державного реєстратора) — посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг, видачу дозвільних документів.

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою  райдержадміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у відділі, визначається головою       райдержадміністрації.

12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування відділу.

13. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника відділу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником відділу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу.

14.Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у галузі надання адміністративних послуг, видачі дозвільних документів та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.

 

15. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 16. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням голови  райдержадміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи відділу, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою  райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України або законом.

17. Час прийому суб’єктів звернень у відділі становить не менш як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через відділ. Відділ не рідше ніж два дні на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням  голови  райдержадміністрації, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

18. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

За рішенням голови райдержадміністрації начальник відділу може виконувати функції адміністратора та державного адміністратора у встановленому законодавством порядку.

 

19. Начальник відділу:

 

1) здійснює керівництво відділом, організовує його діяльність, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

 

2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про структурні підрозділи відділу;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;

 

4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

 

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

 

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін'юсту;

 

12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису структурного підрозділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису відділу;

 

14) здійснює добір кадрів;

 

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 

16) подає голові місцевої держадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, законодавством про адміністративні послуги, дозвільну систему у сфері господарської діяльності, державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  державних службовців (адміністраторів, державних адміністраторів, державних реєстраторів) відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, застосовує до них заходи заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи відділу;

18) координує діяльність адміністраторів (державних адміністраторів, державного реєстратора), контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

19) організовує інформаційне забезпечення роботи відділу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

20) вносить пропозиції голові райдержадміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення відділу;

21) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

22) може здійснювати функції адміністратора та державного адміністратора;

23) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

24) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

20. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, або керівником відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації.

21. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду та звільняються з посади головою райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

 

22. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

23.Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

24. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

25.Відділ адміністративних послуг та видачі дозвільних документів являється правонаступником прав та обов’язків відділу видачі дозвільних документів та відділу державної реєстрації районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                     В.П.ЛЮБІНСЬКИЙ

 

 

 

                        В.А.Юхненко

__.__.2013                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток

                                                                                  до розпорядження голови

                                                                                 райдержадміністрації

                                                                     „_____” _____________2013 року №__

 

 

 

 

Структура та гранична чисельність відділу адміністративних послуг та видачі дозвільних документів районної державної адміністрації станом на 16 квітня 2013 року

 

п/п

Назва посади

Кількість штатних

одиниць

1

Державний адміністратор

2

2

Державний реєстратор

1

                                разом                                                                                  3

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                              В.П.ЛЮБІНСЬКИЙ

 

      
 ОГОЛОШЕННЯ

Анонси подій

Інформаційні послуги

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image002.jpg 

http://www.ppdu-ua.org/templates/ppdu/images/logo.png

http://www.ppdu-ua.org/

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/pidtrumka.png 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image001.jpg 

До відома органів місцевого самоврядування

http://www.president.gov.ua/content/ker.html 

 

Тернопільський обласний

центр з надання

безоплатної правової

допомоги

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg

http://pkr.nads.gov.ua/nads/uk/index

Обговорення

CSoftLab.com: Get your life in order!

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/borshchivska/ua/informbody/image004.jpg